Резултати од Јавниот повик 2018

Уште една постигната цел, уште една награда, продолжуваме кон целосна реализација.
Грант за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните училишта:
Резултати од Јавниот повик за доделување на средства за реализација на активности↗
Благодарност и честитки до сите учесници (ученици, вработени, родители, спонзори и општина Гази Баба) за поддршката и целиот досегашен ангажман, особено честитки до координаторите во централното училиште, Марина Р. Димоска и подрачното училиште, Имране Кривца!