ИКТ - алатка Kahoot 2017

За време на часовите во V-1 одд. успешно се применува ИКТ-алатката Kahoot (online интерактивен квиз со употреба на мобилни телефони за давање одговори на прашањата). Учениците имаат можност да ги прошируваат и утврдуваат стекнатите знаења на забавен и интересен начин.