Интегриран час 2017

На 10.04.2017 година се одржа интегриран час по англиски јазик и ликовно образование со учениците од VIII одделение и предметните наставници Биљана Арсова и Ели Чочова. На часот се дискутираше на македонски и англиски јазик за основните и секундарните бои, како и за празникот Велигден и традиционалниот обичај на бојадисување велигденски јајца. Се изработуваа велигденски јајца, зајачиња од картон и честитки со велигденски симболи. Со изработките се уреди велигденското катче во холот на училиштето.