Излет во Хиподром 2017

Излет од наставно-научен карактер - излетничко место Хиподром.