Круг на хуманоста 09.2017

На 07.09.2017 година, во текот на седмицата посветена на Мајка Тереза, во подрачното училиште во Страчинци се одржа хуманитарна акција „Круг на хуманоста“.
За време на активноста, голем дел ученици, родители и наставници имаа можност да присуствуваат на завршната активност „Квалитетот на водата и богатството на флора и фауна во скопскиот регион“. Резултатите од оваа истражувачка активност ги соопшти наставничката Маја Цекова, во присуство на членови од СИТ-тимот и ученици кои учествуваа во истата.
Активноста беше проследена од градоначалникот на општина Гази Баба, а поддржана од директорката на нашето училиште.
Беа промовирани и најавени и нови проекти од областа на здравствената заштита и МИО-интеграцијата во оваа учебна година.