Најголемиот глобален час 2017

На 13.11.2017 година, централното и подрачното училиште се приклучија кон глобалната иницијатива The Worlds Largest Lesson - „Најголемиот глобален час: Секој оброк раскажува приказна". На одделенскиот час, учениците од четврто до деветто одделение активно се вклучија во оваа глобална иницијатива, која има за цел учениците да разменат мислења и да се запознаат со глобалните цели за одржлив развој, да се промовира едукацијата за правилната исхрана на учениците од основните училишта во земјава и да се изградат добри навики во исхраната, почнувајќи од раното детство.