Семинар 2017

На 17.11.2017 година, предметниот наставник по англиски јазик, Емилија Наумовска, присуствуваше на семинарот Teaching For Success, во хотел Дрим, Струга, во организација на Express Publishing Macedonia.
Семинарот се состоеше од три посебни работилници:
- Reading and Thinking Visually (Читање и размислување на визуелен начин)
- Teaching Vocabulary (Предавање вокабулар)
- From the Page to the Stage (Од страниците на учебниците до училишниот „подиум“)
Семинарите се дел од професионалниот развој на наставниците и се предвидени со закон, обврска што секој наставник ја има со цел да напредува во својата дејност и во областа што ја предава.