Интерни обуки 2018

Како дел од годишниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници, на 11-12.01.2018 година во ООУ Кирил и Методиј - Стајковци се одржаа интерни обуки на тема Креативни техники (реализатор: Елена Темелкоска - психолог) и Карактеристики на децата со пречки во развојот (реализатори: Елена Темелкоска - психолог и Лина Милошевска - дефектолог).