Семинар по англиски јазик 2018

На 20.04.2018 година, Англиски Центар - Скопје, во соработка со издавачката кука Oxford University Press, одржа семинар за наставниците по англиски јазик кои реализираат настава во II и III одделение.

Целта на семинaрот беше на наставниците да им се дадат методски и дидактички насоки за реализација на наставата по англиски јазик во овие одделениjа.

Темите на семинарот беа:

1. Storytelling

2. Mixed ability classes

3. Didactic instructions on how to use the textbooks Let`s Go begin and Let`s Go 1 in the classroom

Реализатори на семинарот беа Gareth Davies од Oxford University Press и Силвана Ветероска - ELT консултант.