Акција "Собирање стара хартија" 2018

Во текот на изминатата недела, учениците и наставниците од централното и подрачното училиште се вклучија во акцијата "Собирање стара хартија". Дополнително се собираа стари и искористени батерии и пластични шишиња. Активностите беа насочени кон подигање на свеста за одржливо управување со отпадот, активно вклучување во собирните акции во и надвор од училиштето, како и развивање свест за придобивките од рециклирањето.