Интерна обука: Примена на техники во наставата 2019

На 18.01.2019 год. се одржа интерна обука за примена на техники во наставата, која е дел од Училишниот годишен план за професионален развој на наставниот кадар. 
Обуката ја реализираше Даниела Наумовска (наставник по одделенска настава).