Обука за инклузивно образование 2019

Наставници од нашето училиште учествуваа на специјализирана обука на тема "Образование за сите: Поддршка на инклузивното образование на децата со потешкотии во развојот преку улогата и значењето на наставникот во образовниот процес". 
Обуката ја реализираше Институтот за правно-економски истражувања и едукација, ЈУРИДИКА ПРИМА.