Ученичка иницијатива 2019

Ученичкиот парламент покрена ученичка иницијатива за обележување пешачки премин пред училиштето, на која локалната самоуправа позитивно одговори. 

Со оваа акција се зголемува безбедноста на учениците и се крева свеста за меѓусебно помагање и за остварување една заедничка цел - безбедно место на живеење.