Обука за инклузивно образование 2019 - 3

Завршен дел од тродневната обука за инклузивно образование, каде наставниците ги разгледуваат начините, методите и постапките за пристапување кон разните видови попреченост во учењето (дислексија, дисграфија, дискалкулија, ADHD - зголемена хиперактивност и намалено внимание), кои се дел од секојдневието во воспитно-образовната работа.

Обучувач: Злата Анчевска, психолог во ООУ „Кузман Јосифовски - Питу" - Скопје