Проектна дисеминација 2020

На 17.01.2020, во рамки на Еразмус+ проектот "Broken Family Children", се одржа дисеминација со неколку работилници, реализирани со цел подобро детектирање ученици кои доаѓаат од дисфункционални семејства, јакнење вештини кај наставниците за справување со проблеми при работа со ваков тип ученици и симулирање модел-ситуации во кои се дадени конкретни можни решенија во одредени случаи.
Искуствата од дисеминацијата се во
насока на зголемување на компетенциите на наставниците за комплетно подобрување на пристапот кон учениците, решавање проблемски ситуации и подобрена соработка со семејствата на учениците, во контекст на афирмирање на триаголникот ученик-наставник-родител во секојдневната пракса при реализација на воспитно-образовниот процес.