Резултати од јавен повик 2020

Нашето училиште е прво на листата на МОН меѓу избраните основни училишта во државата според бројот на поени за испланирани МИО активности за оваа учебна година.

Грантот е за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција.

Резултати од јавен повик ↗