Нагледни часови од проектот „Европа зема здив“ 2020

Во рамки на проектот „Европа зема здив“ (Europe Takes a Breath) од програмата Еразмус+, се реализираа отворени часови од страна на наставниците Емилија Георгиевска, одделенски раководител на V-1, Маја Цекова, наставник по хемија и биологија и Габриела Јорданов, наставник по физика.
Целта на часовите беше запознавање со штетните влијанија на човекот врз природата, загадувањето на водата, воздухот и почвата и подигнување на свеста за зачувување на животната средина.