Информативен флаер

Информативен флаер од средното електротехничко училиште „Михајло Пупин“ - Скопје за учениците од IX одделение