Стручен актив на одделенска настава (01.04.2020)

На 01.04.2020, стручниот Актив на одделенска настава од централното училиште во Стајковци одржа состанок преку видео-конференциска врска, на кој учествуваа директорката, сите одделенски наставници и стручната служба.

На online-состанокот се дискутираше за начинот и формите на изведување на е-наставатa, за претстојното оценување на учениците во третото тромесечие, како и за други тековни активности.