Online-час по македонски јазик

Реализација на online-час по предметот македонски јазик со наставна содржина Зборови со исто или спротивно значење со учениците од IV-2 и одделенскиот наставник Даниела Наумовска