Одделенски и наставнички совети

На 08.04.2020 се реализираа одделенски и наставнички совети со одделенските и предметните наставници од централното и подрачното училиште преку видео-конференцискиот сервис Zoom.