VII одделение - Француски јазик - Квиз за делови од телото

VII одделение - Француски јазик - Квиз за делови од телото