Online-искуства во наставата на наставниците од IV и V одделение

Оваа работна седмица ја заокружуваме со online-состанок на наставниците од одделенски актив - обука за споделување искуства од реализацијата на оnline-наставата. 

Реализатори на обуката беа одделенските наставници од IV и V одделение.
Споделените искуства ќе бидат темел за новата учебна година.