Подготвеност на училишниот простор според препораките

Нашето убаво училиште, подготвено за реализација на наставата во секој модел на новите препораки. 

Чисто, обележано, варосано, реновирано...