Интервју на Телма

Како мастер обучувач за формативно и сумативно оценување, директорката на ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, м-р Анита Ангеловска, во вестите на Телма зборува за оценувањето на учениците согласно Упатството за наставниците за оценување на учениците при настава на далечина; предизвиците и предностите; методите, повратната информација и можностите за физичко присуство на учениците преку календар за менторски средби... Споделени позитивните искуства на нашето училиште, меѓу кои и транспарентноста како квалитет, кој е од голема важност за оценувањето во било кој облик.