Нови лаптопи, торби и мауси

Среќни и задоволни вработени е еден од предусловите за успешна работа. Сите вработени наставници, стручна служба и членови на Училишниот одбор на ООУ "Кирил и Методиј" Стајковци добија нови лаптопи, торби и мауси. Технологијата има за цел да ги подобри условите за реализација на воспитно образовната работа.