Обука

Професионалниот развој на наставниот кадар во ООУ "Кирил и Методиј" приоритет на нашето училиште.

Директорот на училиштето реализираше обука за формативно и сумативно оценување и изготвување објективни и есејски тестови на знаење.