Демократската клима во ООУ "Кирил и Методиј"

Состанок со одговорниот советник Оливер Станојковски.