Онлајн-работилница „Еко прва помош“

На 01.04.2021, учениците од VII-IX одделение ја следеа онлајн-работилницата „Еко прва помош“, реализирана од Црвен крст. 

На работилницата учениците добија информации за здрави навики, за нула отпадоци и за еко локална акција која секој може да ја спроведе во својата заедница.