Работилница од Црвен крст

На 22.04.2021 се реализираше работилница од Црвен крст на тема "Човечкиот импакт врз животна природа". Присуствуваа ученици од VII-IX одд. Учениците се запознаа со какви еколошки проблеми се соочуваме поради човечкиот импакт врз животната средина, кое е решението, како секој од нас може да влијае на зачувување на здрава и чиста природна средина.