Училишен весник

Весник бр.7, креиран по повод нашиот патронен празник: