Известување за избор на наставник-ментор

Министерството за образование и наука извести дека на Јавниот повик за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор, a врз основа на оценките од професионалниот развој на наставникот, исполнетоста на професионалните стандарди од Бирото за развој на образованието и мислењето од училиштето во кое работи наставникот, од нашето училиште е избрана Елена Блажевска за наставник-ментор.