Конституирање Ученички парламент

Денес во нашето училиште беше конституиран Ученичкиот парламент, како облик на ученичко здружување и организирање, преку кој се промовира ученичкиот активизам низ различни форми на дејствување.

Беа избрани раководството, комисии и тела, кои ќе бидат насочени кон заштита и застапување на правата и интересите на учениците. За претседател на парламентот е избрана нашата ученичка Марија Ѓорѓиевска.