Избор на Ученик-правобранител

На 16.09.2021 година, Комисијата за евалуација на пријавите за Ученик-правобранител и неговите заменици, според критериумите за избор, едногласно ја прогласи ученичката Стефани Павловска (VII-1) за Ученик-правобранител, а за нејзини заменици беа избрани Симона Станковска (VIII-1) од централното училиште и ученичката Исра Џемаили (VIII-3) од подрачното училиште.