Учество во проектот "И јас имам глас"

Во месец октомври беа одржани онлајн средби во рамки на проектот "И јас имам глас", (Чекор по чекор). Претставници од нашето училиште беа ученици членови на Ученичкиот парламент, кои активно учествуваа со свои предлози, идеи, изработка на прашалници, при што се стекнаа со компетенции кои ќе им послужат да пројават зголемено ученичко учество и активизам. Проектот ќе продолжи со реализација во тековната  учебна година со нови содржини и активности.