Мобилност Турција

Дисеминација беше реализирана и за мобилноста одржана во период од 16.05 до 20.05.2022 година од Еразмус+ проектот "Да го победиме врсничкото насилство заедно" во Кириккале, Турција, на која присуствуваа Анита Ангеловска - директор на училиштето, Елена Темелкоска - психологот на училиштето и учениците од седмо одделение: Мила Ангеловска, Јана Величковска, Тамара Јордановска и Ана Колевска.