Обука Прва помош

Обука Прва помош

Црвен крст

02-03.12.2022 год.

На обуката учествуваа 30 ученици од 7-9 одд.

Учениците преку предавање и вежбовни активности се запознаа со давање прва помош.