Изработка на геометриски фигури

Учениците од прво одделение од подрачното училиште во с.Страчинци, на часот по математика во интеграција со часот по ликовно образование умешно и креативно изработија геометриски фигури и на забавен и креативен начин истите ги вметнуваа на даден цртеж.