Конкурс за избор на ученици првенци на генерација за деветто одделение

П Р А В И Л Н И К
за номинирање, избор и прогласување на првенец на генерација и пофалени ученици