Статут

СТАТУТ НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ
 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ