22 ВИДОВИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:


1. Податоци за надлежности на имателот на информации

ЛИНК - Статут на училиштето

ЛИНК - Статутарна одлука

ЛИНК - Структура на училиштето


 

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

ЛИНК - Контакт


 

3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

ЛИНК - Вработени


 

4. Податоци за контакт со службено лице за посредување со информации од јавен карактер

ЛИНК - Слободен пристап до информации


 

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

ЛИНК - Заштитено внатрешно пријавување


 

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата 

ЛИНК - Вработени


 

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации

ЛИНК - Закони


 

8. Прописи што ги донесува имателот на информации

ЛИНК - Прописи


 

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места

ЛИНК - Органограм

ЛИНК - Систематизација на работни места


 

10. Стратешки планови и стратегии за работа 

ЛИНК - Самоевалуација


 

11. Годишни планови и програми за работа 

ЛИНК - Годишни програми


 

12. Годишен Буџет и завршна сметка

Буџет

ЛИНК - Завршна сметка


 

13. Квартални финансиски извештаи и програми за реализација на буџетот


 

14. Ревизорски извештаи


 

15. Услуги кои ги дава имателот на информации

Листа на услуги:

- Потврди за редовен ученик

- Педагошката документација: евидентни листови за успехот на учениците, ученичка легитимација, свидетелство, додаток на свидетелство и преведница


 

16. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти


 

17. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации 

ЛИНК - Слободен пристап до информации


 

18. Јавни набавки, огласи и договори

ЛИНК - Огласи за јавни набавки


 

19. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи


 

20. Извештаи за работа 

ЛИНК - Годишен извештај


 

21. Статистички податоци за работа


 

22. Други информации

ЛИНК - Еразмус+ проекти

ЛИНК - МИО проекти